Detta är Ny Grön Stad

cykelkedjaKraftsamling för ett grönare Stockholm
Den 3 maj 2012 arrangerades ett startmöte för en ny grön våg i Stockholmsregionen på Brygghuset i Stockholm. Arrangörer var Nätverket Skydda Storstockholms gröna kilar, Naturskyddsföreningen Stockholms län, Grönområdes-gruppen Stockholms Naturskyddsförening, WWF och Förbundet för Ekoparken. Sedan dess har man träffats regelbundet.

Förtätning till vilket pris som helst?
Den snabbt växande stockholmsregionen förtätas allt mer både centralt och i de gröna kilarna. Den väv av grönska som tidigare förenat tillväxt och byggnation med närhet till naturen bryts nu ned i allt snabbare takt. Bygg- och fastighetsintressen väljer i samråd med samarbetsvilliga kommuner ut de exploateringslägen som ger mesta fastighetsvärden. Allt oftare kommer detta i allvarlig konflikt med grönområden (park och natur) som har stor betydelse för närboendes trivsel och hälsa liksom för regionens frilufts- och naturvärden. Allvarligast på sikt för regionen och dess invånare är försämringen av ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är gratis men ovärderliga. Grönstruktur dämpar t.ex. skyfall och värmeböljor, vilket kommer att bli allt viktigare när klimatförändringar blir mer påtagliga.

I små och stora steg exploateras nu stockholmsregionen för en växande befolkning. Alltför ofta dikterar rena affärsintressen var och på vilket sätt man bygger. Någon konstruktiv dialog förs sällan med medborgarna om en utbyggnad som tar hänsyn till behovet av grönområden och natur.

Därför krävs nu en kraftsamling för alla de stora och små organisationer som var och en på sitt håll kämpar för regionens grönområden. Tillsammans vill vi skydda de gröna kilarna och de oaser i storstaden som kilarna binder ihop och försörjer, genom att vara viktiga spridningsvägar. Stor-Stockholm har både gröna kilar och ett grönt halsband. Akut hotade pärlor i detta halsband är t ex Årstafältet och Rågsveds friområde, för att nu nämna några exempel.