Därför finns vi

Den snabbt växande stockholmsregionen förtätas allt mer, både centralt och i de gröna kilarna. Väven av grönska som tidigare förenat tillväxt och byggnation med närhet till naturen försvinner nu i allt snabbare takt

Bygg- och fastighetsintressen väljer i samråd med kommunerna ut de lägen som ger höga fastighetsvärden. Exploateringarna konkurrerar med parker och andra grönområden med natur- och friluftsvärden som har stor betydelse för medborgarnas trivsel och hälsa. Någon konstruktiv dialog förs sällan med boende och andra som berörs.

Allvarligast på sikt för regionen och dess invånare är försämringen av ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är gratis men ovärderliga. Grönstruktur dämpar till exempel skyfall och värmeböljor som kommer att bli allt vanligare i och med klimatförändringarna. De ekosystemtjänster som förstörs kommer regionen vara tvungen att ersätta på andra sätt, som troligen är mindre effektiva och definitivt inte gratis.

Vi vill att beslutsfattarna tänker efter före, när de planerar för hur regionen ska utvecklas.

Så började det
Den 3 maj 2012 arrangerades ett startmöte för en ny grön våg i Stockholmsregionen på Brygghuset i Stockholm. Arrangörer var Nätverket Skydda Storstockholms gröna kilar, Naturskyddsföreningen Stockholms län, Grönområdes-gruppen, WWF, Stockholms Naturskyddsförening och Förbundet för Ekoparken. Sedan dess har vi träffats, ibland mer sällan och ibland oftare, beroende på engagemang i nätverket.